Giáo xứ Tân việt :Đức Cha Louis cử hành thánh lễ Ban Bí Tích Thêm Sức 28/6/2018.