Giáo xứ Tân việt mừng bổn mạng ban Caritas và giáo khu Martino.