Các nữ tu chuẩn bị sống không có thánh lễ hàng ngày