ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2019 : ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN