Đức Thánh Cha ấn định Chúa nhật Thứ III Thường Niên là Chúa nhật Lời Chúa