Caritas TGP Sài Gòn: Kết thúc hành trình thương về miền Trung