Các linh mục Việt Nam tiếp cận dân làng Hmong sống trong hoàn cảnh khó khăn