CARITAS GX TÂN VIỆT ĐI CÔNG TÁC BÁC ÁI TẠI GX SUỐI DÂY GIÁO HẠT TÂY NINH GP PHÚ CƯỜNG.