Ngày 25 Tháng Mười Thánh Antôniô ở Sant’Anna Galvao (1739-1822)