Ngày 26 Tháng Mười Chân Phước Contardo Ferrini (1859-1902)