Tổng Giáo phận Sài Gòn: Quy định hành chính đối với linh mục