Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa 17