Vatican News phỏng vấn cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, PGĐ ĐCV Vinh-Thanh