Tỉnh bang Quebec, Canada: giới hạn thánh lễ 25 người, một cha xứ muốn tạm ngưng các thánh lễ