THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 2021 (09/02/2021) – (Mc 7, 1-13) – 28 tháng Chạp Canh Tý.