LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 2021 (08/02/2021) – (Mc 6, 53-56) – 27 tháng Chạp Canh Tý