LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 2021 (10/02/2021) – (Mc 7, 14-23) – 29 tháng Chạp Canh Tý.