THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – 10.01.2021.