THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM B 13.12.2020