THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM B 06.12.2020