Phụng vụ Thánh Lễ – Thứ sáu tuần 27 Thường Niên 12/10/2018.