LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (12/10/2018) – (Lc 11, 15 – 26) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ.