Ngày 23 tháng 10 THÁNH GIOAN CA-PÍT-TRA-NÔ (GIOAN CAPISTRANÔ ) Linh Mục