Ngày 16 tháng 9 THÁNH CO-NÊ-LI-Ô GIÁO HOÀNG & SÍP-RI-A-NÔ GIÁM MỤC Tử Đạo