Ngày 17 tháng 9 THÁNH RÔ-BÊ-TÔ BÊ-LA-MI-NÔ Giám Mục Tiến Sĩ