Ngày 14 tháng 2 THÁNH SY-RI-LÔ ĐAN-SĨ THÁNH MÊ-TÔ-ĐI-Ô GIÁM MỤC