Ly kỳ tượng Đức mẹ đồng trinh ở Mỹ “khóc” ròng 18 tháng