LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (20/11/2020) – (Lc 19, 45 – 48) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN.