LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (19/11/2020) – (Lc 19, 41 – 44) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN