LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ – Lễ nhớ THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (21/11/2020) – (Lc 20, 27 – 40) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN