LỄ CHÚA KITÔ VUA, VUA VŨ TRỤ – Lễ trọng CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 (22/11/2020) – (Mt 25, 31 – 46) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN