LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (11/10/2018) – (Lc 11, 5-13) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ. DỤ NGÔN NGƯỜI BẠN QUẤY RẦY.