LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (10/9/2018) – (Lc 6, 12-19)