LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (06/10/2019) – (Lc 17, 5 – 10) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ. DỤ NGÔN “ĐẦY TỚ VÔ DỤNG”