LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021 (17/01/2021) – (Ga 1, 35-42)