GIÁO XỨ TÂN VIỆT :THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÁNH THỂ 03/07/2020.