GIÁO XỨ TÂN VIỆT – MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI BỔN MẠNG GIÁO HỌ MÔI KHÔI.