Giáo Xứ Tân Việt: Lễ giỗ 30 năm Cha cố Đa Minh Vũ Đức Triêm