Giáo Hội có nhiều phương cách để hỗ trợ cho hôn nhân