Đức Giáo hoàng xin các mục tử đừng bám dính vào của cải vật chất