ĐTC khai mạc Ban điều hợp quốc tế của Phong trào canh tân trong Thánh Linh