ĐTC gặp 400 trẻ em từ Genova, con tàu Moby Tommy và Sardegna