Cộng đoàn lòng thương xót Giáo xứ Tân Việt thực thi bác ái mùa Chay