GIÁO XỨ TÂN VIỆT VỚI GIỜ CẦU NGUYỆN LÒNG THƯƠNG XÓT.