Cộng đoàn kitô phản ánh cuộc sống hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi