BAN BÁC ÁI GIÁO XỨ TÂN VIỆT ĐI TIỀN TRẠM TRẠI PHONG QUY HÒA – QUI NHƠN (21.03.2016)