MỘT SỐ BÀI HÁT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHO NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT.