05 bộ phim thành công nhất trong việc lấy thánh ca làm nhạc phim