Vai trò của Giáo hội Đông Timor trong cuộc chiến chống đại dịch