Thư Đức cha Chủ tịch UBGDCG gửi nhà giáo nhân ngày 20-11